Nyhetsbrev mars 2015
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 maria.jpg

Många projekt inom LÅGAN-programmet har nu kommit i mål och i detta nyhetsbrev presenteras resultaten från två demonstrationsprojekt och en förstudie. Demonstrationsprojekten har följt upp energianvändningen i en nybyggd energieffektiv förskola respektive ett nybyggt energieffektivt bibliotek. Förstudien visar hur det är möjligt att minska energianvändningen med över 60 procent i befintliga livsmedelsbutiker. Trevlig läsning!

Vänliga hälsningar,


Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet


 
Konceptbutiken som närmar sig noll
 lagan1a.png

Syftet med projektet har varit att sammanställa kunskap om hur en befintlig livsmedelsbutik kan renoveras för att sänka dess energianvändning så att denna närmar sig noll. Studien har utgått från två befintliga butiker: en butik A i en fristående byggnad och en butik B belägen i en större fastighet, vilka ska renoveras under 2014-2015.

Den energi som köps in till en NNE*-livsmedelsbutik ska vara till största delen förnybar och koldioxidneutral. Det självklara valet är att först och främst tillvarata den tillgängliga energin som finns i butiken, såsom kondensorvärme från kylanläggning. Denna kondensorvärme är många gånger tillräcklig för att värma butiken. Resultatet visar att butikernas energianvändning kan minskas med över 60 procent.

Enbart sett till investeringskostnaden är en NNE-livsmedelsbutik alltid dyrare än en vanlig livsmedelsbutik i samma storlek. Den årliga energikostnaden under tiden butiken är i bruk kommer däremot att vara mycket lägre. Utformningen av en NNE-livsmedelsbutik ska därför alltid baseras på en livscykelkostnadsanalys (LCC).

Läs mer här

* NNE står för nära nollenergi.

 
Danderyds förskola - ett föredöme
 lagan1b.png

Danderyds kommun har beslutat att all nyproduktion inom kommunens fastighetsbestånd ska vara nära-nollenergibyggnader från 2013. Som kriterium för nära-nollenergibyggnad har kommunen, i brist på nationell definition, valt passivhusnivå. Skogsgläntans förskola är Danderyds kommuns första färdigställda byggnad enligt detta och utvärderingen av dess energi- och miljöprestanda är därför särskilt intressant.

Byggnadens värmeförsörjning sker med en bergvärmepumpanläggning. Ventilationen är VAV-styrd (VAV= Variable Air Volume eller variabelflödessystem på svenska) med återvinning, och solceller har installerats på taket.

Mätningar under det första året visar att den specifika energianvändningen ligger på 24 kWh/m2Atemp jämfört med beräknade 19 kWh/m2Atemp. Värme- och tappvarmvattenanvändning ligger något under det förväntade. Solcellernas elproduktion är i princip som projekterat (8,9 kWh/m2Atemp jämfört med 8,6 kWh/m2Atemp). Den andel av solelen som användes direkt i byggnaden blev dock något lägre än beräknat, avräknat månadsvis.

Läs mer här

 
Mönsterås bibliotek har byggts med passivhusteknik
 lagan1c.jpg

Mönsterås kommun har byggt ett nytt ”grönt” huvudbibliotek med miljövänliga material och passivhusteknik (välisolerade väggar och tak samt energieffektiva fönster). Vidare har snål och smart belysning, ventilation med hög återvinningsgrad och solel nyttjas. Den ”gröna” inriktningen har genomsyrat hela processen från arkitekt och projektör till byggentreprenörer, och samtliga inblandade entreprenörer, arbetsledare och byggnadsarbetare utbildades i passivhusteknik.

Mönsterås kommuns goda erfarenheter som beställare för projektet gör att kommunen kommer fortsätta på den inslagna vägen och bygga fler lågenergihus. Under 2013 påbörjades byggandet av en förskola som lågenergibyggnad. Kommunens ambition är också att ta fram en strategi för byggande av trähus med liten klimatpåverkan.

Läs mer

 
 
Ny möjlighet att få stöd för att mäta din lågenergibyggnad

Sök senast den 31 mars

Energimyndigheten har avsatt 30 miljoner kronor för stöd till fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare för att mäta och följa upp energianvändningen i nybyggda lågenergihus eller hus som renoveras till att nå lågenerginivå. Utlysningen stänger den 31 mars 2015.

Läs mer om utlysningen: Programmet för mätning och demonstration av nya lågenergibyggnader