Nyhetsbrev augusti 2021
 
Hej alla lågenergihusvänner
 biggan.png

Det är roligt att konstatera att byggbranschens utveckling när det gäller nyproduktion av lågenergibyggnader stadigt går åt rätt håll även om det finns utvecklingspotential och behov av förbättringar inom många områden. Det visar LÅGANs rapport som beskriver bygg- och fastighetssektorns förflyttning inom energieffektiva byggnader de senaste 15 åren. 

När det gäller att energieffektivisera i samband med renovering går det dock fortsatt trögt. Vi hoppas att det nya energieffektiviseringsstödet för flerbostadshus och våra satsningar på att sprida kunskap om energieffektivisering regionalt ska skapa nya samverkansformer och affärer mellan aktörer som får fart på marknaden. Inom LÅGAN jobbar vi också aktivt med att energieffektivisera på själva byggarbetsplatsen och bland annat har vi nu en remiss på ett nytt system för energiklassning av byggbodar. Läs mer om allt detta nedan.

Med önskan om trevlig läsning!

Birgitta Govén, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Omvärldseffekter kring LÅGAN
 20210816_.jpg

Demonstrationsprojekt har starkt bidragit till utvecklingen av branschen för byggande av lågenergibyggnader. I en ny rapport från LÅGAN beskrivs bygg- och fastighetssektorns förflyttning inom energieffektiva byggnader de senaste 15 åren.

Bedömningen är att byggbranschens utveckling har gått åt rätt håll, men att det samtidigt fortfarande finns utvecklingspotential och behov av förbättringar inom många områden.

 - Hur långt man har kommit skiljer sig mellan olika delar av branschen och framförallt mellan stora och små aktörer, säger LÅGANs programledare Pär Åhman från Byggföretagen.

Det som bidragit till branschens utveckling är i hög grad demonstrationsprojekt som visat vägen och skarpare krav från beställare. I fortsatt arbete behövs större fokus på energianvändning på byggarbetsplatsen och verifiering av att lågenergibyggnader uppnår projekterad energiprestanda i driftskedet.

Läs rapporten här.

 
Nästa konferens om byggnader i kallt klimat går av stapeln i Kiruna
Energieffektiviseringsstöd till flerbostadshus
 20210816_1.jpg

Från den 1 oktober kommer det att vara möjligt att söka stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Över 4 miljarder kronor har budgeterats för effektiviseringar under åren 2021, 2022 och 2023.

Lågan bevakar och rapporterar vidare hur stödet kan sökas. 

- Det är ett väldigt bra tillfälle att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering berättar LÅGANs programledare Pär Åhman från Byggföretagen  

Stödet gäller för flerbostadshus som har ett primärenergital som är högre än 100 kWh per kvadratmeter och år, vilket motsvarar cirka 105 till 135 kWh per kvadratmeter och år i köpt energi för en byggnad med fjärrvärme. För att få stöder måste en energieffektivisering ske med minst 20 procent. Stödet gäller för 30 till 50 procent av merkostnader vid investeringar i energieffektivisering, där andelen stöd beror på företagets storlek.

Läs mer här.

 
Energirenovering – stora målsättningar för Nobelhallen i Karlskoga
 20210816_.10.jpg

I LÅGANs projekt ”Energirenovering – ett nytt affärskoncept” genomförs en rad regionala pilotprojekt.

I fem regioner genomförs pilotprojekt där följegrupper med lokala aktörer medverkar vid genomgång av en byggnad med en energirenoveringsmetod, till exempel Totalmetodiken. Avsikten är att ge direkt inspiration till att ta med energieffektiviserande åtgärder i samband med renovering. Byggnaderna kommer att följas under planering, projektering och för förberedelser inför upphandling.

I Karlskoga är det ishallen som ska renoveras med målsättningen att nå Miljöbyggnad guld.

Här presenteras projektet av Robert Brånn, fastighetschef i Karlskoga kommun.

 
 20210816_2.png 
 
Remiss: Energiklassning av byggbodar
 2019nov.PNG

Nu släpps en remiss på kriterier för att klassa både enskilda byggbodar och bodetableringar med avseende på energieffektivitet. Passa på att ge dina synpunkter på hur du vill se en framtida energiklassning.

Byggbodar och bodetableringar har i flera studier visat på en stor energieffektiviseringspotential. I samband med ett ökat intresse av att skapa energieffektiva byggarbetsplatser finns behov av på ett enkelt sätt kunna hyra eller köpa energieffektiva byggbodar eller ställa krav vid upphandling.

Energiklassningssystemet har under våren tagits fram i ett brett samarbete mellan olika aktörer berättar Helena Eriksson, PEABs projektledare.  Vi hoppas på att få in många bra synpunkter på vårt förslag.

Remissen ligger öppen tom 10 september 2021 och till årsskiftet förväntas kriterierna vara fastställda.

Här finns remissen.

 
Energi- och resurssparande åtgärder vid bodetableringar
 20210816_4.jpg

 Uppvärmning av bodetableringar sker vanligen med direktverkande el och med stora värmeförluster. Lågans projekt med energiklassning av byggbodar har identifierat att det finns en potential för att förbättra detta. Att välja energieffektiva lösningar vid bodetableringar är dock idag förknippat med stora arbetsinsatser och ökade kostnader.

I ett nytt projekt undersöks därför möjlig utveckling och implementering av produkter och system som gör det enklare och mer kostnadseffektivt att a) använda vattenburna värmesystem i byggbodar och att b) uppnå bättre täthet vid bodetableringar.

De övergripande målen för förstudien är att beskriva behov och hinder för att utveckla den här typen av lösningar, samt att göra en bedömning av energieffektiviseringspotentialen. Förstudien ska också undersöka intresse och förutsättningar för att få fram dessa produkter på marknaden. Projektledare är Maria Haegermark, CIT Energy Management.

Läs mer här.

 
Kravspecifikation för att mäta energianvändning på byggarbetsplatser
 20210816_5.jpg

För att ta fram bra metoder för att öka resurseffektiviteten på byggarbetsplatser behövs kunskap om vilka aktiviteter som har stor energianvändning. Men hur ska man mäta för att få fram rätt information?

- Vi behöver mäta mer strukturerat för att kunna dra bättre slutsatser berättar Johan Svensson från Peab som ansvarar för projektet gentemot SBUF.

Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser har tidigare sammanställts från 40 studier inom området tillsammans med insamlade mätdata. Sammanställningen visar att det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och byggarbetsplatser.

- I ett första steg tar vi nu fram en generell kravspecifikation för en mätplan berättar Helena Lantz från CIT Energy Management som ansvarar för projektet gentemot Energimyndigheten.
Projektet pågår under 2021 och har finansiering både från Energimyndigheten och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond).

Läs om kunskapssammanställningen här och det nya projektet här eller hos SBUF.

 
Felsökning, metoder och arbetssätt för att minska glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda
 20210816_.6.jpg

Två utvärderingar presenterade 2018 indikerar att endast 25 procent av energieffektiva flerbostadshus och lokalbyggnader uppfyller sin beräknade energianvändning och resterande använder mer eller mycket mer energi.

- Det krävs idag en högre kunskap av alla aktörer genom hela byggprocessen om energieffektiva byggnader, för att energieffektiva byggnader i större omfattning ska erhålla den önskade energiprestandan, säger projektledare Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur

Syftet med projektet är att: 

  • öka branschens kunskap om viktiga detaljer i energieffektiva byggnader, så det används i nya projekt.
  • ge kunskap om att mäta rätt saker i byggnaden för att kunna verifiera funktion, energianvändning och brukarpåverkan.
  • ge insikt om att metoder och arbetssätt behöver anpassas till energieffektiva byggnader för att öka möjligheter att de blir så energieffektiva som de projekterats.

Projektet pågår under 2021 och har finansiering både från Energimyndigheten och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond).  

Läs mer här.

 
E2B2 har ny utlysning – sök medel för din projektidé
 20210816_.7.png

Vill du bidra till utvecklingen av ett resurs- och energieffektivt byggande och boende? Sök då stöd för ditt projekt i den sjätte utlysningen i forskningsprogrammet E2B2.

Utlysningen omfattar cirka 65 miljoner kronor och stänger den 15 september 2021. Ansökningar inom hela programområdet välkomnas, samt mindre projekt med fokus på ökad kapacitet för energi- och resurseffektiv renovering.

Läs mer här.