Nyhetsbrev juli 2014
 
Hej alla lågenergihusvänner!

Det gäller inte bara att ha höga ambitioner i projekteringsskedet. När en lågenergibyggnad har tagits i drift gäller det att visa att den håller måttet. Detta är inte alltid självklart eftersom byggprocessen kan vara lång och komplicerad och det kan hända många saker på vägen. I detta nyhetsbrev presenterar vi två projekt som lyckats hela vägen.

Om du vill veta mer om våra erfarenheter av lågenergibyggande och energirenoveringar så ta tillfället i akt och kom på vårt seminarium i oktober.

Vänliga hälsningar
Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 maria.jpg
 
 

semrubrik_kontur.png

Ett seminarium om energieffektiva byggnader

Stockholm, Norra Latin den 15 oktober 2014

Hur låg energianvändning kan en byggnad ha och hur långt kan vi nå i fråga om att få alla aktörer med på tåget? Var med och ta del av fem års erfarenheter från LÅGAN. Diskutera lärdomar och framtida möjligheter att nå ännu längre. Vilka målnivåer och vilka definitioner behövs för nära nollenergibyggnader?

Mer information kommer efter semestern, men vik dagen redan nu!

 
 
Kängurun 18 - en energieffektiv kontorsbyggnad
 kangurun18.jpg

Vid uppförandet kontorsbyggnaden Kängurun 18 i Mölndal har hyresvärden Husvärden och den blivande hyresgästen Bengt Dahlgren arbetat tillsammans för att nå en helhetssyn på energifrågorna istället för att varje disciplin gör sina egna åtgärder för att minska energianvändningen. Ett starkt fokus har varit på att följa upp resultatet – från projektering, genom hela byggprocessen och under de första årens drift.

En av de viktigaste målsättningarna för Kängurun 18 var att visa att det går att bygga ett hus som både använder lite energi och har ett bra inomhusklimat.

De tekniska lösningarna som valdes för att uppfylla dessa krav har som gemensam nämnare att de alla är behovsstyrda. Detta gäller för ventilationssystemet såväl som för belysningssystemet. En annan grundtanke med de tekniska systemen är att de ska vara lätta att underhålla vilket egentligen innebär att systemen ska bygga på enkla principer och att deras funktioner utnyttjas maximalt.

Nu har vi fått resultatet. Uppföljningen visar att den uppmätta energianvändningen enligt BBR:s definition (energi till uppvärmning och fastighetsel) är 37 kWh/m2, år och total köpt energi inklusive verksamhetsel är 75 kWh/m2, år. Detta innebär att energimålet för byggnaden att klara GreenBuilding-kravet på 75 kWh/m2, år inklusive verksamhetsel uppfylls.

LÄS MER

 
Bäckåsen - ett lågenergihus i Malmberget
 backasen.jpg

Det kalla klimatet i de norra delarna av Sverige ställer stora krav på att byggnationer genomförs kvalitetskontrollerat för att åstadkomma god energieffektivitet. Samtidigt är expansionen av gruvindustrin i malmfälten mycket snabb och behovet av bostäder stadigt växande.

Lindbäcks Bygg har uppfört de första nya flerbostadshusen i Malmberget på 50 år med LKAB via FAB som finansiär. Parterna satsade gemensamt på ett lågenergihus med särskilda
miljöfrämjande åtgärder för att driva utvecklingen framåt och testa gränserna för kommande byggnationer.

Uppmätt energianvändning är 72 % av energikravet i klimatzon I enligt BBR, vilket innebär att byggnaden klarar målsättningen och når ner till den projekterade energianvändningen. Utvärderingen visar att varmvattenanvändningen får stor påverkan på den totala energianvändningen när byggnaderna görs mer energieffektiva i sig själva. Denna slutsats, som är väl känd från andra håll, bekräftas således än en gång.

LÄS MER

 
Kostnadsoptimal energieffektivisering i lamellhus - utredning av möjliga åtgärder
 norrby.png

I många bostadsrättsföreningar är kompetensen i styrelsen låg och osäkerheten hög om vilka energieffektiviserande åtgärder som kan ge det önskade resultatet. Detta leder ofta till att de alternativ som har den lägsta investeringskostnaden väljs vid renovering av t.ex. värmesystem i bostäder. Trots att dessa lösningar ofta får en högre livscykelkostnad. 

Byggnaderna i bostadsrättsföreningen Norrby i Bromma är tidstypiska hus från början av 40-talet och består av 13 stycken lamellhus.

Projektet ger konkreta förslag på kostnadsoptimala åtgärder för att sänka energianvändningen och visar på möjligheter för de många flerbostadshus från 40-talet som finns runt om i Sverige.

LÄS MER