Nyhetsbrev november 2019
 
Hej alla lågenergihusvänner – nu är vi i full gång
 birgitta.PNG

Den nya programperioden av LÅGAN rullar nu på och vi har startat upp fyra nya förstudier. Fokus i dessa är hur vi säkerställer att projekterad energiprestanda verkligen uppnås och hur vi kan lära oss mer av energianvändning på själva byggarbetsplatsen. Frågeställningar som kan komma att påverka hur vi bygger lågenergibyggnader i framtiden.

Vi har också en första rapport från en landsomfattande studie av hur det går till vid hantering av energifrågan i byggprocessen och ett förslag på hur det kan förbättras. Läs mer om allt detta nedan.

LÅGAN avser att under 2020 fortsatt arbeta med att initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt som kräver samverkan mellan byggherrar, entreprenörer och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen och därmed ge inspel i pågående arbeten med sektorsstrategier och färdplaner.

Vänliga hälsningar,
Birgitta Govén, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Byggbodars energianvändning och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv
 2019nov.PNG

Intresset för att skapa energieffektiva byggarbetsplatser ökar. Ett steg för att uppnå detta är att använda energieffektiva byggbodar.

Det finns därför stort intresse bland beställare och leverantörer av byggbodar att införa ett energiklassningssystem för dessa. Innan detta energiklassningssystem utvecklas genomförs en förstudie där energianvändning och klimatpåverkan under byggbodens livscykel undersöks.

- Vi vill säkerställa att energieffektiva byggbodar kommer att vara bra även utifrån ett livscykelperspektiv berättar projektledare Karin Glader från CIT Energy Management

Läs mer om förstudien här

 
Nästa konferens om byggnader i kallt klimat går av stapeln i Kiruna
Stegvis verifiering av funktionskrav för byggnaders delsystem
 bild.jpg

Flera utvärderingsprojekt genomförda de senaste åren visar att den faktiska energianvändningen i drift ofta är betydligt högre än den som byggnaden projekterats för.

För att öka möjligheten att byggnaderna uppfyller den beräknade energiprestandan föreslås en ny metod: Stegvis verifiering av funktionskrav för byggnaders delsystem. Det pågår just nu en förstudie där målet är att visa hur stegvis verifiering skulle kunna samordnas med Sveby Energiverifikat.

- EU:s direktiv för energiprestanda innebär att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara nära-nollenergibyggnader. För att uppnå detta är en förutsättning att den projekterade energianvändningen överensstämmer med den faktiska energianvändningen i drift. Förhoppningen är att denna förstudie ska bidra till att underlätta detta, berättar Per Kempe från Projektengagemang som är projektledare.

Läs mer om förstudien här

 
Energianvändning vid klimathållning och avfuktning under byggproduktion
 2019nov3.PNG

Avfuktning av betong under byggproduktion har fördelen att det kan ge bättre kontroll över torkningsförloppet och en förkortad torktid men det kräver samtidigt energi.

Det genomförs just nu en förstudie som ett steg i att minimera den totala energianvändningen för både klimathållning och avfuktning. I förstudien undersöks bl.a. omfattningen av avfuktning under byggproduktion och det genomförs en bedömning av vilken potentialen är för minskad energianvändning.

- Avfuktning under byggproduktion är en utmaning men det utgör potential för energibesparingar. Vi behöver lära oss mer för att förbättra processen vid avfuktning, säger Nicklas Karlsson från Skanska, som är projektledare.

Läs mer om förstudien här

 
Demonstration av ByggaE
 2019nov4.PNG

Idag finns mycket kunskap kring hur man bygger energieffektivt, trots detta uppfylls i många fall inte energikraven i praktiken.

Lågan har varit med och utvecklat en metod som kallas ByggaE vilken syftar till att stötta en tydligare hantering av energifrågorna genom byggprocessen. Tyvärr tillämpas inte metoden i någon större omfattning i dagsläget.

- Vi genomför just nu en förstudie för att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för att använda ByggaE, berättar Anna-Lena Lane från RISE som är projektledare. Utifrån detta är tanken att vi senare ska genomföra ett demonstrationsprojekt där ByggaE används.

Läs mer om förstudien här

 
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen
 2019nov5.PNG

I detta projekt har byggprocessen som den ser ut idag kartlagts. Vidare har en vägledning tagits fram med förslag på checklistor och kontroller med avsikt att under byggprocessen säkerställa att byggnaders energiprestanda uppnås.

- Energikraven har successivt skärpts i Boverkets byggregler och för att se att kraven förverkligas i praktiken är det viktigt att energikraven följs upp både under byggprocessen och efteråt genom mätning. Detta är även en förutsättning för att främja en seriös konkurrens, berättar Andreas Hagnell från Sveriges Kommuner och Landsting som deltagit i projektet.

Läs mer om rapporten här eller en längre sammanfattning här

 
Mätningar för verifiering av energianvändning i byggnader
 2019nov6.PNG

- Erfarenheter av normalisering och möjligheter till förbättringar

Inbjudan till workshop

Göteborg 2 dec kl. 13-15 och Stockholm 13 dec kl. 13-15

Workshopen syftar till att ta reda på erfarenheter angående mätningar för verifiering av energianvändning i byggnader (framförallt flerbostadshus), om mätförutsättningar eller rutiner behöver förbättras och hur föreslagna förbättringar skulle kunna realiseras.

Anmälan och program

 
Utlysning: Bidra till energiomställningen genom forskning, innovation och affärsutveckling inom området digitalisering
 2019nov14.jpg

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt som accelererar utvecklingen mot ett hållbart energisystem genom ny kunskap och nya digitala lösningar. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2020 kl. 23:59.

Forskningsprogrammet ”Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen” ska bl.a. bidra till att:

  • Accelerera utvecklingen mot ett hållbart energisystem.
  • Adressera nya digitala teknologier med koppling till energisystemet.
  • Främja samarbeten med nya och befintliga aktörer.

Gå till utlysningen

 
 Bild5.png 
 
 
Är det krångligt med primärenergital i de nya byggreglerna?

I Energilyftet kan du lära dig mer om primärenergital som sedan årsskiftet används i Boverkets byggregler och i Energideklarationer. I del 9 finns beskrivning för hur du verifierar byggnadens energiprestanda och tar hänsyn till BBR25 med primärenergital.

Energilyftet är en gratis webbutbildning som du kan göra själv när du har tid över. I Energilyftet får du en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare.

Energilyftet

 
 
 
Lägg in din lågenergibyggnad i LÅGANs databas över lågenergibyggnader

Här presenteras två projekt bland de nyligen inlagda. En renovering av flerbostadshus med projekterad energiprestanda och en villa med uppmätt energiprestanda.Här presenteras tre utbildningslokaler med A+-klass.

 
 
 2019nov11.PNG 
 
 2019nov12.PNG 
 
 2019nov13.PNG