Nyhetsbrev från LÅGAN
 
Hej alla lågenergihusvänner!

Lokala initiativ är viktiga för att få fart på byggandet av lågenergihus. Genom samverkan mellan lokala aktörer kan erfarenhets- och kunskapsuppbyggnad stärkas på den egna orten. Det finns ett mycket stort engagemang ute i regionerna där aktörer arbetar i nätverk, inte bara för att utbyta erfarenheter och kunskap, utan även för att utveckla och realisera nya affärsmöjligheter kring lågenergihus och genomföra konkreta byggprojekt. LÅGAN-programmet är en länk mellan den lokala och den nationella nivån genom stöd till och samordning av lokala och regionala initiativ. Du kan läsa mer om de lokala och regionala nätverken här.

I detta nyhetsbrev presenteras också resultat och erfarenheter från nyligen avslutade projekt inom LÅGAN.

Med vänlig hälsning,

Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 maria.jpg
 
Nya klimatdatafiler speglar att det blivit varmare
 diagram.png

De klimatfiler som idag används vid energiberäkningar varierar mellan utförare och beräkningsprogram, men generellt kan man säga att de klimatdatafiler som används inte har uppdaterats på 30 år. Således har de inte följt med i den klimatförändring som skett under denna tidsperiod.

Sveby och SMHI har, med finansiering av LÅGAN, tagit fram nya klimatdatafiler som baseras på väderdata för 1981-2010 och representerar ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv. För varje kommun i Sverige finns en rekommenderad klimatdatafil som kan användas i energiberäkningar. De nu framtagna filerna speglar det varmare klimatet, vilket påverkar utfallet av energiberäkningar och är av stor betydelse vid uppföljning av en byggnads energiprestanda.

Klimatdatafilerna kan hämtas på www.sveby.org.

Läs mer här

 
Väla Gård – ett grönt kontor i särklass
 hus.jpg

Skanska hade som mål att Väla Gård i Helsingborg skulle bli Sveriges grönaste kontor när det stod klart i oktober 2012. Vidare skulle Väla Gård vara mörkgrönt enligt Skanskas s.k. ”Gröna karta”, vilket för Väla Gård innebar netto noll primärenergianvändning, inga farliga ämnen i inbyggda material och inget byggavfall till deponi.

Ambitionen med Väla Gård var att lyckas med ett netto nollenergihus som har förnybar energi-försörjning, samt att med hjälp av noggrann uppföljning av energianvändningen dra lärdom av hur detta fungerar i praktiken. Väla Gård visar att det är möjligt att bygga ett netto nollenergihus med förnybar energiförsörjning utan extrema merkostnader.

Väla Gård erhöll Solenergipriset 2013 med motivering: ”Tekniskt och estetiskt väl utförda byggnader som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att kombinera låg energianvändning med byggnadsintegrerad solel i nya byggnader.”  Väla Gård erhöll också Sweden Green Building Awards 2013 pris för Bästa Gröna Byggnad och priset för bästa LEED-byggnad och var 2012 byggnaden med tredje högsta LEED-poäng i världen.

Läs mer här

 
Regionalt lärande av passivhusbyggande
 byggnation.jpg

Projektet ”Regionalt lärande – passivhus” syftar till att öka kunskap- och erfarenhetsutbytet om lågenergihusbyggande mellan olika kommuner i Uppsala län. Lärandeprojektet är knutet till Knivsta kommuns pågående byggprojekt passivhuset Högåsskolan. Planering, projektering och produktion av Högåsskolan följs genom en serie workshoppar av en så kallade ”följegrupp” (arbetsgrupp) bestående av 2-4 representanter från samtliga åtta kommuner i Uppsala län. På detta sätt får kommunala tjänstemän och politiker direkt insyn i processen som leder fram till ett färdigt passivhus.

”Följegruppen” har genom att följa byggandet av Högåsskolan på nära håll fått personliga erfarenheter och kunskaper om vad det innebär att bygga ett passivhus, vilket i sin tur har minskat upplevda osäkerhetsfaktorer och risker med en sådan byggnation. Projektet har bidragit till att deltagarnas ambitionsnivå har ökat för det egna arbetet med målformuleringar och strategier för lågenergihusbyggande och energieffektiviseringar av fastigheter i hemkommunen.

Läs mer här

 
 
Ny möjlighet att få stöd för att mäta din lågenergibyggnad

Sök senast den 31 mars

Energimyndigheten avsätter 30 miljoner kronor till fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare för att mäta och följa upp energianvändningen i nybyggda lågenergihus eller hus som renoveras till lågenerginivå. Utlysningen stänger den 31 mars 2015.

Utlysning: Programmet för mätning och demonstration av nya lågenergibyggnader

 
 
 

Om LÅGAN

LÅGAN står för ”program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning”. LÅGAN beviljar stöd till utvärdering av lågenergihusprojekt i nybyggnation och renovering samt till regionala och lokala nätverk för lågenergihusbyggande. Programmet ger även stöd till utvecklingsprojekt som behövs för att öka byggandet av lågenergihus i Sverige.

LÅGANs mål är att

  • stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad,
  • synliggöra den nationella marknaden för byggnader med låg energianvändning, 
  • bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer av produkter och tjänster inom lågenergihusbyggande, samt trygga beställare av sådana produkter och tjänster.

Energimyndigheten finansierar 40 procent av LÅGAN, övrig finansiering kommer från näringslivet. Programmet koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier. Information om hur man söker stöd från LÅGAN hittar du här.

Du kan avbeställa eller prenumerera på detta nyhetsbrev från LÅGAN via denna länk.

 
 
 

Vill du veta mer om LÅGAN, besök www.laganbygg.se