Nyhetsbrev april 2015
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 maria.jpg

I detta nyhetsbrev presenteras tre nya, inspirerande rapporter från LÅGAN-programmet. Läs om varför den uppmätta energianvändningen inte alltid stämmer överens med den beräknade och hur man gör för att få till det. En framgångsfaktor är energiuppföljning under hela byggprocessen. Det kan man få om man arbetar enligt Bygga E, vilket bl.a. Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad gör. Vi presenterar också erfarenheter från energi­effektiviserande renovering av flerbostadshuset Giganten från 60-talet.

Jag vill också passa på att påminna om att Energimyndigheten, LÅGAN-programmet och Nätverket för energieffektivisering i småhus (Besmå) har en gemensam utlysning där det finns möjlighet att söka stöd för nya lösningar för lågenergihus. Jag hoppas att många genom utlysningen kan få möjlighet att förverkliga sina idéer om mer energieffektiva byggnader. Läs mer om utlysningen nedan.

Trevlig läsning!

Vänliga hälsningar,


Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning
 laganapril1.png

Det konstateras i alltför många fall att den projekterade energianvändningen för lokaler och bostäder inte stämmer med den verkliga. Anledningen till skillnaden kan vara många, t.ex. beteende, annan användning än den planerade, avvikande innetemperatur eller fel klimatdata vid projekteringen.  

 

I projektet har en omfattande litteraturstudie över tidigare undersökningar i Sverige och Norden genomförts tillsammans med en fallstudie över 21 bostäder där energifrågorna behandlats på olika sätt under byggprocessen, t.ex. om Svebys Energiverifikat har tillämpats eller inte. Studien omfattar i huvudsak flerbostadshus men även ett fåtal småhus har studerats.

-  Hälften av de 21 studerade byggnaderna har en högre energianvändning än projekterat, berättar projektledare Eva-Lotta Kurkinen, SP Energiteknik. Avvikelsen ligger mellan 3 och 28 % och beror främst på fel antagande om årsmedeltemperatur och innetemperatur. 

- En noggrann uppföljning under byggprocessen ökar möjligheterna att nå energimålen. Ta gärna del av våra åtta tips för att få uppmätt energianvändning att stämma med projekterad, uppmanar Eva-Lotta Kurkinen.

Läs mer här

 
Energieffektivisering vid renovering av Giganten 6
 laganapril2.png

De mest energikrävande byggnaderna finns inom det befintliga beståndet och det finns en stor utmaning i att renovera dessa byggnader till lägre energinivåer.

EU-direktiv och nationella mål för energieffektivisering innebär att antalet energirenoveringar förutses öka kraftigt. Det finns därför stort behov av att dela erfarenheter från genomförda energirenoveringsprojekt.

- I detta projekt har vi utvärderat renoveringen av ett tidstypiskt 60-talsflerbostadshus för att få erfarenheter inför kommande renoveringar av byggnader från denna byggintensiva period, berättar Åsa Lindell, projektledare från NCC. Här visar vi på möjligheter och hinder för fastighetsägare att renovera till låga energinivåer på affärsmässiga grunder.

Läs mer här

 
Tillämpning av ByggaE
 laganapril3.png

Bygga E är en generell metod för kvalitetssäkrad kravformulering, projektering och produktion av energieffektiva byggnader. Metoden bygger på att kvaliteten i respektive process säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och tillhörande checklistor.

- Nu testar vi, tillsammans  med Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, ByggaE i några byggprojekt som har tydlig fokus på energifrågor, berättar projektledare Thorbjörn Gustavsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Läs mer här

 
LÅGAN medverkar på 7:e Passivhus Norden-konferensen i Köpenhamn
 laganapril4.jpg

- Hållbara Städer och Byggnader

Passivhus Norden samlar människor från olika branscher och plattformar för en tvådagarskonferens på Bella Center i Köpenhamn den 20-21 augusti 2015. Temat är energieffektivt och hållbart byggande och planering. LÅGAN kommer att medverka i utställningen .

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

 
 
Utlysning: Stöd för nya lösningar, tekniker och koncept för lågenergibyggande

Sök senast den 31 maj

Nu kan företag, organisationer och offentliga verksamheter söka stöd för förstudier eller utvecklings- och demonstrationsprojekt av energieffektiva lösningar inom byggande och renovering. Programmet prioriterar projekt som genomförs av eller i nära samarbete med marknadsaktörer inom bygg- och fastighetsbranschen och ser gärna projekt inom bl.a. följande områden:

  • Lösningar för energieffektiv renovering av flerbostadshus eller lokaler
  • Nya tekniska lösningar för byggande av energieffektiva småhus, flerbostadshus och lokaler
  • Energilösningar för områden med lågenergibyggnader

Stöd ges till följande typer av projekt:

  • Förstudier (genomförbarhetsstudier) – utvärdering och analys av hinder, behov, potential, risker, möjligheter och resursbehov för att genomföra ett framtida utvecklingsprojekt,
  • Utvecklingsprojekt – utveckling av nya eller förbättrade produkter, lösningar, processer eller tjänster,
  • Demonstrationsprojekt – demonstration av nya och oprövade produkter, system, lösningar och processer som inte är kommersialiserade eller utbredda på marknaden.

Länk till utlysning