Nyhetsbrev november 2020
 
Hej alla lågenergihusvänner
 biggan.png

 Vi håller inte bara ut, utan tar också nya tag till att arbeta med samverkan mellan byggherrar, entreprenörer och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen för att nå resurseffektiva byggprocesser och byggnader. 

I detta nyhetsbrev presenteras resultat från två förstudier inom LÅGAN som visar på att vi behöver veta mer om energianvändning på byggarbetsplatser och att fönsterkasetter kan förlora sin isolerande förmåga snabbare än vad vi förväntade oss. Vi har också startat upp nya projekt för regional energirenovering och energiklassning av byggbodar.

För att inspirera till att passa på att energieffektivisera i samband med renovering har vi startat en utbildning. Den kan vara alldeles utmärkt att gå om du tänker ta del av de 4,3 miljarder som regeringen budgeterat för energieffektivisering vid renovering de närmaste åren.

Läs mer om allt detta nedan.

Trevlig läsning!

Birgitta Govén, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Fönsterprestanda under lång tid
 fonsterprestanda.png

 Argon är för närvarande den vanligaste gasen som används i två- och treglasfönster för att minska transmissionsförluster genom fönsterkassetten. Det är en viktig lösning som bidrar till att byggnader uppnår en låg energianvändning.

I denna rapport redovisas resultatet av en begränsad litteraturstudie om beständighet av gasfyllda isolerfönster samt resultaten från en initial fältmätningsstudie för att kvantifiera beständigheten. 

- Våra mätningar visar att fönster levereras och monteras med sitt gasinnehåll oförändrat men att gasinnehållet sedan avtar snabbare än vad som förväntas och vad standarden tillåter berättar projektledare Stephen Burke från NCC.

- Öppningsbara fönster och dörrar och vindutsatta fönster hade låg gaskoncentration över tid vilket visar att vindlaster och mekanisk åverkan har betydelse.

- Detta behöver undersökas vidare innan vi kan fastställa om och hur gasen kan fyllas på samt om vi kan återbruka fönsterkasetter avslutar Stephen.

Läs mer här.

 
Nästa konferens om byggnader i kallt klimat går av stapeln i Kiruna
Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser
 kunskap_energianvandning.png

För att öka kunskapen om hur resurseffektiv energianvändning kan uppnås på byggarbetsplatser behövs kunskap om vilka aktiviteter som har stor energianvändning. Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser har sammanställts från 40 studier och artiklar som finns inom området.

- Det kan konstateras att det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och byggarbetsplatser berättar projektledare Helena Lantz från CIT Energy Management.

- Mer och bättre dokumenterade mätdata behövs för att ge underlag för en bedömning om vart specifika energinivåer bör ligga innan vi kan rekommendera lämpliga kravnivåer t.ex. vid upphandling.

Läs rapporten här

 
Energirenovering - ett nytt affärskoncept för små företag
 EU.png

Sex regioner ska lära sig mer om energirenovering genom att följa pilotprojekt. Om du vill du veta mer om potentialen för energirenovering i din byggnad så kan din byggnad bli ett av pilotprojekten

Genom följegrupper kommer projektet att involvera lokala aktörer genom att aktivt medverka vid genomgång av en pilotbyggnad med en energirenoveringsmetod, till exempel Totalmetodiken. Byggnaderna kommer att följas under planering, projektering och för förberedelser inför upphandling.

- Avsikten är att ge direkt inspiration till att ta med energieffektiviserande åtgärder i samband med renovering. På så sätt blir våra byggnader bättre, vi bidrar till energieffektiviseringsmålen och det bidrar till mer jobb för lokala företag berättar projektledare Åsa Wahlström, CIT Energy Management

- Genom ökad kunskap och efterfrågan är den långsiktiga målsättningen att stärka och utvidga små och medelstora entreprenörers och leverantörers tjänste- och produktutbud.

Läs mer här om du vill bidra med en pilotbyggnad.


 
Energiklassning av byggbodar
 2019nov.PNG

 Byggbodar har i flera studier visat på en stor energieffektiviseringspotential. I samband med att intresset för att skapa energieffektiva byggarbetsplatser ökar finns behov av på ett enkelt sätt kunna hyra eller köpa energieffektiva byggbodar eller ställa krav vid upphandling. 

- Nu kan vi äntligen genomföra ett projekt för att ta fram ett energiklassningssystem berättar projektledare Helena Eriksson från PEAB.  Det finns ett stort intresse bland beställare och leverantörer av byggbodar att införa ett energiklassningssystem och det gäller att komma överens om kriterier.

- Avsikten är att energiklassningen både ska gälla enskilda bodar och bodetableringar berättar Josep Termens CIT Energy Management som ansvarar för kriterieutvecklingen.

Läs mer här.

 
 
Renovera klimatsmart!

Vill du lära dig mer om energieffektivisering? Antingen som entreprenör för att kunna använda kunskapen till att maximera din affärsmodell och skapa merförsäljning eller som fastighetsägare för att skapa ett högre fastighetsvärde eller bättre inomhusmiljö.   

Nu erbjuder Byggbranschens Utbildningscenter en distansutbildning i energirenovering. Läs mer här och här

 
 
 Energieffektivisering.png 
 
Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier fortsätter
 Dag_Lundblad.png

 Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken LÅGAN, Belok och BeBo och har bidragit till utformningen av målbilder inom sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”. För att omsätta målen och nå förankring i branschen uppmuntras företag och regionala aktörskluster att aktivt bidra i genomförandet av sektorsstrategierna. 

- Lågan och dess regionala nätverk med engagerade aktörer kommer få en allt viktigare roll i 
omställningen. Ett viktigt fokus bedöms vara resurseffektiv energirenovering, ett område som täcker in ett flertal utmaningar i sekorsstrategin berättar Dag Lundblad Energimyndigheten ansvarig för sektorsstrategin ”Resurseffektiv bebyggelse”

- Arbetet med åtaganden och strateginoder är i uppstartsfasen där två av Lågans nätverk nu har status som strateginoder. Förutom aktivt arbete med bebyggelse verkar noderna också för sektorsövergripande insatser och arbete med lokala och regionala färdplaner för fossilfri byggsektor berättar Dag


Vill du/ ni? vara med och bidra, läs mer här.