LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Mätningar för verifiering av energianvändning i byggnader

- Erfarenheter av normalisering och möjligheter till förbättringar

Göteborg 2 dec kl. 13-15

CIT Energy Managements 

Sven Hultins gata 9C, Göteborg

(Hållplats Chalmers)

Stockholm 13 dec kl. 13-15

PE Kontor i Mörby Centrum

Golfbanevägen 2, Danderyd

(120 m väster om T-bana-ingång Mörby Centrum)

Anmälan sker via mail till Maria Haegermark, senast 28/11 (Göteborg) respektive 10/12 (Stockholm). Ange om du vill vara med på skype eller på plats. (Begränsat antal platser.)

Bakgrund till workshopen

Vid verifiering av energikraven enligt BBR ska energianvändningen korrigeras till vad den blir vid normalt brukande enligt Sveby samt Boverkets föreskrift BEN. De korrigeringar som bör utföras är relaterade till varmvattenanvändning, hushållselanvändning och inomhustemperatur. Dessutom korrigeras uppvärmningsenergin till normalt uteklimat. För att kunna genomföra dessa korrigeringar erfordras bland annat månadsmedelvärden för inomhustemperaturen samt månadsvärden för den totala hushållselen och den totala varmvattenanvändningen i byggnaden. Vid brister i dessa mätningar kan det bli svårt att visa att beräknad energiprestanda uppfylls i många projekt.

För en korrekt verifiering av energiprestanda är det även av stor vikt att ha god kontroll på fastighetselen, särskilt då el numera har en hög primärenergifaktor. Ofta kan uppmätt fastighetsel (fläktar, pumpar, hissar, trappbelysning etc.) även innehålla annan energianvändning, såsom el till motorvärmare, gårdsbelysning och elbilsladdning.

Syfte

Workshopen syftar till att ta reda på erfarenheter angående mätningar för verifiering av energianvändning i byggnader (framförallt flerbostadshus), om mätförutsättningar eller rutiner behöver förbättras och hur föreslagna förbättringar skulle kunna realiseras.   

Program

12:45 Kaffe

13:00 Kort presentation av LÅGAN

 

  • Presentation av deltagarna i WS
  • Bakgrund till WS
  • Deltagarnas egna erfarenheter av mätningar av energianvändningar i flerbostadshus
  • Diskussioner om vad som bör förbättras
  • Hur kan dessa förbättringar åstadkommas
  • Sammanfattning av WS
  • Intresse av ett fortsatt engagemang

 

15:00 Avslut 

Välkomna!

Maria Haegermark CIT Energy Management och

Per Kempe Projektengagemang

Kalendarium