LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Webbinarium: Kompletterande krav till BBRs energiprestandakrav

Vill du vara med och diskutera hur framtida krav på byggnadens energiprestanda skulle kunna se ut?

Ta då chansen att delta vid något av följande tillfällen:

  • Onsdag 3 juni kl. 9.00 - 11.00
  • Tisdag 9 juni kl. 10.00 - 12.00
  • Tisdag 16 juni kl. 9.00 - 11.00

 

Boverkets nya energihushållningsregler planeras att träda i kraft 1 juli 2020. De nya reglerna innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid framräkning av en byggnads energiprestanda, samt att kravnivåerna för en byggnads primärenergital och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient justeras.

Men räcker de nya kraven för att säkerställa att byggnader uppförs med goda egenskapskrav när det gäller byggnadens klimatskärm? Kan en god energihushållning upprätthållas under byggnadens hela livslängd trots ändring av installationssystem eller verksamhet? Behövs kompletterande krav som säkerställer att byggnadens energibehov blir lågt?

Regeringen har sett över val av systemgräns för byggregler och konstaterar i en skrivelse i juni 2019 att systemgränsen för byggnaders energiprestandakrav ska utgå från levererad energi uttryckt i primärenergi. Dock noteras att fortsatta utredningar behövs angående hur kompletterande krav ska utformas för att beakta byggnadens energibehov. 

Som ett underlag för fortsatt utredning har krav på använd energi, nettovärme för uppvärmning, värmeförlusttal, värmeeffektbehov och solvärmelast analyserats. Resultatet av analysen presenteras vid detta webbinarium. I en efterföljande workshop diskuteras hur framtida kompletterande krav på byggnadens energiprestanda skulle kunna utformas för att säkerställa att byggnadens energibehov blir lågt.

Webbinariet hålls av Åsa Wahlström och Mari-Liis Maripuu, CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten och Boverket.

Webbinariet hålls via Zoom, digital länk förmedlas anmälda deltagare inför mötet.

Anmäl dig här!

Kalendarium