LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Utlysning: Ansök till programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten har öppnat en utlysning och erbjuder intresserade att ansöka om medel inom programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Programmet vänder sig till hela bygg- och bebyggelseområdet och ska stödja såväl forsknings- som utvecklingsprojekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag. Energimyndigheten har avsatt 20 miljoner kronor för denna utlysning.

Programmet och dess utlysningsområden

Programmet är brett och ska stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användning av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering och rivning.

Projektportföljen är tänkt att bestå av en balans mellan forsknings- och utvecklingsinsatser, samt mellan olika delområden.

Utlysningen omfattar nedan listade breda områden, vilka förväntas innehålla problemorienterade FoU-projekt med utgångspunkt från såväl olika vetenskapliga discipliner (disciplinära som tvärvetenskapliga) som samproducerad FoU mellan näringsliv och forskningsmiljöer. (För närmare beskrivning av respektive område, se den programbeskrivning som finns länkad nedan.)

  1. Befintlig bebyggelse och särskilt miljonprogrammet
  2. Nybyggnation och näranollenergibyggnader
  3. Teknik, arkitektur och samhällsbyggnad i samspel
  4. Byggprocessen – från planering till förvaltning
  5. Belysning i bebyggelsen
  6. Byggmaterial och byggsystem
  7. Förnybar energi i bebyggelsen – särskilt solenergi
  8. Systemperspektiv inom byggande och boende

Inom utlysningen läggs stor vikt vid samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. Energimyndigheten ser positivt på att en ansökan tydligt beskriver sådan samverkan, som exempelvis kan ske genom industrins medfinansiering eller sektorsövergripande referensgrupper till de föreslagna projekten.

Mer information

Mer information om utlysningsområden, arbetssätt, och uppgifter som bör finnas med i ansökan kan du hitta genom att gå till utlysningens webbsida, där du kan hitta programbeskrivningen samt ett dokument med anvisningar ansökan.

Projektansökan ska vara inlämnad senast tisdag 15 april via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto. Det är projektledaren som formellt ska skicka in ansökan och som behöver ansöka om ett användarkonto.

Hantering av ansökningar

Ansökningarna kommer att bedömas av ett programråd. I samband med hanteringen av ansökningar kan kompletteringar begäras in för att besvara frågor som kommit upp under beredningsprocessens gång. Projekt kan förväntas starta tidigast 1 juli 2013.

Fler utlysningar kommer

Energimyndigheten planerar redan nu för ett större samverkansprogram tillsammans med branschen. Därför kommer ytterligare medel att tillföras området och fler utlysningar kommer att öppnas inom en snar framtid.